Ngày 25-02-2021 18:54

Văn Cúng Rằm Tháng Giêng

VĂN CÚNG RẰM THÁNG GIÊNG

Muôn ngàn kính lễ

  • Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần
  • Đương Niên Hành Khiển Chí Đức Tôn Thần
  • Đương Cảnh Thành Hoàng Bản Thổ Đại Vương
  • Bản Gia Táo Quân, Ngũ Thổ Ngũ Phương Phúc Đức Chính Thần, Long Mạch Địa Mạch Tài Mạch cùng các vị Thần linh cai quản xứ này

Muôn ngàn kính lễ:

  • Hiển Thủy Tổ Khảo, Hiển Thủy Tổ Tỷ
  • Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ
  • Nội ngoại gia tiên dòng họ……

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, đúng Tết Thượng Nguyên, chúng con là……ngụ tại….

Xin sửa biện hoa, đăng, trà, quả, kim ngân, tài mã, chay mặn ít nhiều, dâng lên trước án. Chúng con kính mời chư vị tôn thần cùng gia tiên giáng phó đàn tràng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Cứ dịp xuân sang, cỏ cây tươi tốt, vạn tượng sinh sinh đôi, chúng con lại nhớ tới công ơn của Phật, Tiên, Thánh, Mẫu, Tôn Thần, Tiền Nhân Tiên Tổ đã phổ độ chúng sinh, cứu giúp muôn loài, sinh thành dưỡng dục… trải qua bao cuộc bể dâu, giữ gìn phẩm cách, phát triển giống nòi, dựng xây văn hóa…. thì chúng con mới có được cuộc sống như ngày hôm nay, thật là được nhiều âm đức.

Nhân Tết Thượng Nguyên, chúng con xin sắm sanh lễ mọn, dâng cúng tôn thần, tưởng nhớ tiền nhân, để bày tỏ lòng biết ơn nguồn cội. Chúng con thiết nghĩ, sinh nơi trần thế, tuệ cạn chướng sâu, nghiệp dày phúc mỏng, sao tránh khỏi những sai lầm sơ sót, cúi mong lượng thứ bỏ qua và hướng dẫn chúng con tiến bộ.

Xin Trời, Đất, Phật, Tiên, Thánh, Mẫu, Tôn Thần và Gia tiên dòng họ… phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà hưng thịnh. Trong cái phúc của thiên hạ, có cái phúc của cá nhân, xin ơn trên che chở cho toàn gia mạnh khỏe, cát tường, tai qua nạn khỏi, phúc, lộc, thọ, khang, ninh, có được được phước duyên gặp nhiều người hiền bạn tốt, làm nhiều việc thiện giúp đời.

Chúng con kính cẩn: tiến dâng lễ vật, cầu nguyên thành tâm, cúi xin chín phương Trời mười phương Chư Phật, Chư Vị Tôn Thần và các bậc tiền nhân chứng giám, phù hộ độ trì. Xin kính biếu các Ngài  và Gia tiên kim ngân trà quả, chay mặn lòng thành. Nam mô thần Vũ Lâm Sứ Giả, phép tiên biến ít thành nhiều, nhờ Tôn Hành Giả chia đều khắp nơi!

Chúng con xin ngàn lần cảm tạ!